02-536-7857-9  |  Line: @nut.skf  |  8.00-17.00 (จันทร์-เสาร์ครึ่งวัน)

หมวดหมู่สินค้า -

Brands -

Filter by price

หมวดหมู่สินค้า -

Brands -

Filter by price

02-536-7857-9

หมวดหมู่สินค้า -

Brands -

Filter by price

หมวดหมู่สินค้า -

Brands -

Filter by price

โทร: 02-536-7857-9  |  Line: @nut.skf  |  8.00-17.00 (จันทร์-เสาร์ครึ่งวัน)

ข้อกำหนดในการใช้บริการ

Terms and Conditions

NUT MACHINERY CO., LTD (which in this agreement is called “NUT”) offers services (products) to you. (In which this agreement is called “website”) under the following terms and conditions to access this website When you confirm that you understand All of these terms and conditions You will be able to access this website. But if you do not accept these terms and conditions, you will not be able to use this website. The website reserves the right to change, modify, add to these terms and conditions, partly in use at any time.

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผล เมื่อเอ็นยูทีได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นบนเว็บไซต์  ทั้งนี้เอ็นยูทีไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรุณาตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นประจำ เพื่อท่านจะได้ทราบถึงการปรับปรุงข้อมูลต่างๆจากเอ็นยูทีตลอดเวลา  หากท่านมีการใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้น  รวมทั้งการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าไปดูข้อมูลใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

การใช้งานเว็บไซต์

สิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์

ท่านจะสามารถใช้งานเว็บไซด์นี้ได้ ภายหลังจากที่ท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แล้ว ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ จะต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้าเท่านั้น ถ้าหากท่านมีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านจะต้องเป็นผู้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้แทนท่าน เอ็นยูทีสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ(ขายสินค้า) แก่ผู้ที่อายุไม่ครบ 13 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 13 ปีบริบูรณ์ กรุณาอย่าพยายามที่จะลงทะเบียนใช้บริการหรือส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่เอ็นยูที รวมถึงชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ หากเอ็นยูทีพบว่า เอ็นยูทีได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่มีอายุไม่ครบ 13 ปีบริบูรณ์ เอ็นยูทีจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หากท่านเชื่อว่า เอ็นยูทีอาจจะมีข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับผู้ที่มีอายุไม่ครบ 13 ปีบริบูรณ์ โปรดติดต่อ เอ็นยูทีที่ nutmachinery@gmail.com ผู้ใช้งานที่ถูกเอ็นยูทีลบข้อมูลออกจากระบบตามกรณีนี้ จะไม่สามารถเข้าใช้บริการเว็บไซด์ได้ จนกว่าผู้ใช้งานจะมีคุณสมบัติในเรื่องอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ความพยายามที่จะโอนถ่ายสิทธิหน้าที่หรือภาระหน้าที่ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้จะถือเป็นโมฆะ

บัญชีสมาชิกของเอ็นยูที

ท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อที่จะสามารถเข้าใช้บริการ(ซื้อสินค้า)ของเอ็นยูที และเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากเอ็นยูที โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือทำการปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอในการใช้บริการ(ซื้อสินค้า)และรับข่าวสาร ข้อมูล จากเอ็นยูที ท่านมีหน้าที่ในการเก็บรักษาบัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานของท่าน นอกจากนี้ หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านในการเข้าใช้งานหรือบัญชีของท่านได้ เอ็นยูทีจะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือที่เกิดจากการลืมบัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานของท่าน

เอ็นยูทีขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ ให้กับบุคคลที่สาม สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสาร ข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงกดลิงค์ยกเลิกข่าวสารจากท้ายจดหมายข่าวที่ท่านได้รับ  เมื่อท่านทำการยกเลิกบริการข่าวสารนั่นแล้ว ท่านจะไม่ได้รับข่าวสารจากเอ็นยูทีอีก การยกเลิกรับข่าวสารต่างๆจากเอ็นยูที จะทำให้ท่านไม่ได้รับทราบข่าวสาร การแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว  ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

กฎการบริการ

ท่านจะไม่ดำเนินการใดๆหรือมีส่วนรู้เห็นหรือเข้าร่วมดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำ เผยแพร่หรือเปิดเผยส่วนหนึ่งของบริการใดๆในสื่อใดๆ (2) การส่งสแปม จดหมายลูกโซ่หรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ (3) พยายามที่จะแทรกแซงระบบหรือการรักษาความปลอดภัยหรือถอดรหัสสัญญาณใดๆไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการของเอ็นยูที (4) การดำเนินการที่มีการกำหนดหรืออาจจะกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเอ็นยูทีแต่เพียงผู้เดียว การดาว์นโหลดไม่สมควรหรือมีขนาดใหญ่บนเว็ปไซต์ของบริษัท (5) อัพโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไวรัส เวิร์ม หรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่ทำลายระบบของเอ็นยูที (6) การเก็บรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกท่านอื่นผ่านทางระบบเอ็นยูที (7) ใช้บริการของเอ็นยูทีเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (8) ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือการหลอกลวงอื่นๆที่ผูกพันกับบุคคลหรือนิติบุคคล การทำการหลอกลวงที่ปิดบังหรือพยายามที่จะปิดบังตัวตนของท่าน (9) ขัดขวางการดำเนินการของระบบ (10) การเข้าถึงเนื้อหาใดๆในบริการผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากเอ็นยูที

การเข้าถึงเนื้อหา ภาพ และเสียงที่มีอยู่ในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจาก Streaming (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เป็นการต้องห้าม  (“Streaming” หมายถึงการส่งข้อมูลผ่านดิจิตอลในรูปแบบการทำงานของภาพและเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากบริการของเอ็นยูทีไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ หรือหมายถึงการที่ท่านเล่นมัลติมีเดียผ่านเว็บไซด์เอ็นยูที )ซึ่งข้อมูลนั้นมีไว้สำหรับผู้ชม กำลังดูเวลาจริง เอ็นยูทีไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล เก็บไว้อย่างถาวรหรือชั่วคราวหรือแจกจ่ายข้อมูลใดๆ

เอ็นยูทีขอสงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริการ การหยุดให้บริการ หรือคุณลักษณะของการให้บริการ หรือการเพิ่มข้อจำกัดในการใช้บริการ เอ็นยูทีอาจจะยกเลิกหรือระงับการเข้าใช้บริการของท่านชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงกรณีท่านละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบหรือการมีส่วนร่วมของท่านกับสมาชิกท่านอื่นของเอ็นยูที เอ็นยูทีขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างท่านและสมาชิกท่านอื่นๆของเอ็นยูที เอ็นยูทีไม่ผูกพันหรือต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบของท่านและสมาชิกท่านอื่นๆของเอ็นยูที

รายละเอียดของผู้ใช้

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในการทำงาน และอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่เรามีอยู่ในขณะนี้หรืออาจจะมีในอนาคต

เอ็นยูทีจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้ใดๆที่ท่าน หรือผู้ใช้อื่นๆ หรือบุคคลที่สามได้แสดงไว้หรือส่งผ่านบริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้และผลของการแสดงข้อมูลหรือการเผยแพร่ของท่าน และท่านยอมรับว่า เอ็นยูทีเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอการแสดงข้อมูลของท่านและเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน   ท่านเข้าใจและยอมรับว่าท่านอาจจะนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม หรืออาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ใดๆของท่าน และท่านยอมรับว่าเอ็นยูทีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำนั้น เอ็นยูทีไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้กระทำขึ้น

สิทธิ์ของผู้ใช้บริการ

บริการของเอ็นยูที

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ท่านตกลงจะไม่ผูกขาด จำกัด การใช้งานหรือบริการของเอ็นยูทีแต่เพียงผู้เดียว ความเป็นสมาชิกของท่านไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้  เอ็นยูทีขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตในการให้บริการรวมไปถึงข้อมูลต่างๆของเอ็นยูที เอ็นยูทีอาจจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้ตลอดเวลาไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม

preloader